AKTUELLE MITTEILUNGEN
STARTSEITE
JUSTIN WESTHOFF
ANDREA WESTHOFF
MWM-VERMITTLUNG
PROJEKTE + REFERENZEN
KOOPS + LINKS

 

Deutsche Version

HAYATINA DEGIL
SUSKUNLUGUNA SON VER

Intihar tehdidi alt¦ndaki Türkiye kökenli ailelerin genc bayanlar¦na yönelik Yard¦m
Charité‘nin ve ortaklar¦n¦n Arast¦rma ve Yard¦m Projesi
Beende Dein Schweigen – Nicht Dein Leben

Korrekte(re) Darstellung des Textes als Word-Datei
oder als PDF

Emine‘nin intihar tes¸ebbüsü – ve derin bir ruhsal bunal¦mdan ç¦k¦s¸¦

www.suskunlugunasonver.de/

Kriz telefonu: 01805/22 77 07 (saat 9 ile 16 arasi)

Flyer
Plakat

Radiospot (© wbpr)


Türkiye kökenli ailelerin genç bayan üyeleri göçmen kökenli olmayan yasdaslar¦na oranla iki kat daha fazla intihar girisiminde bulunmaktad¦rlar. Bu fenomenin sebepleri hakk¦nda bir çok tahmin yürütülmekle beraber az say¦da bilimsel gerçegše dayal¦ arast¦rma bulunmaktad¦r. Federal Almanya Arast¦rma Bakanl¦gš¦n¦n sagšlad¦gš¦ finansal kaynak ile Charité Psikiyatri (Mitte Kampüsü) önderligšinde bu konunun katî sebep-iliskisi arast¦r¦lmaktad¦r. Bu arast¦rmadaki en önemli öncelik ise, bu gruba yönelik gelistirelecek olan „Özel Yard¦m Program¦“`d¦r. Bunun için krizde olan kisilere yönelik yetkili insanlar egšitime al¦nacak ve bir kriz telefonu hizmette olacakt¦r. Toplumun genis bir kesimine hitap edecek ilânlar, pankartlar, radyo kesitleri ve metro televizyonlar¦nda bir medya kampanyas¦ ile organizasyonlar yap¦lacak ve bu sayede ilgili kisiler ve kamu, bu problem hakk¦nda duyarl¦ k¦l¦nacakt¦r.
Proje ile ilgili 22 Haziran`da „Suskunlugšuna son ver, hayat¦na degšil“ konulu bir baslang¦ç toplant¦s¦ düzenlenecektir.*
Genel olarak bak¦ld¦gš¦nda Almanya`da yasayan Türkiye kökenli insanlar¦n yerli kesime göre intihar oranlar¦ daha düsüktür. Uluslararas¦ istatisliklere göre bu oran muhaceirlerin kendi ülkelrindeki intihar oranlar¦ ile esdegšer bir özellik göstermektedir. Uzmanlar kendini öldürme`nin digšer toplumlardan daha az oranda olmas¦n¦, Türk toplumunun birbirine bagšl¦l¦k ve dinin getirdigši yasaklar dolay¦s¦ ile sebeplendirmektedirler.
Almanya`da yasayan Türkiye kökenli k¦z ve genç bayanlar¦n intihar oranlar¦ degšerlendirildigšinde endise verici çok farkl¦ bir tablo ortaya koyulmaktad¦r. Denenmis ve sonland¦r¦lm¦s intihar, alman ailelerinin bu gruptaki yasdaslar¦na göre yaklas¦k iki kat daha fazla s¦kl¦kla görülmektedir. Bu umutsuzluk eylemi daha çok ortalama olarak erken yaslarda ortaya ç¦kmaktad¦r.
Bugüne kadar bilinen sebepler
Biyolojik sebeplerin yan¦s¦ra ruhsal ve sosyal faktörlerin de intihar egšilimini tetikledigši kesinlesmistir. Göçmenlik hususu bunu özellikle 2. ve 3. göçmen jenerasyonunda daha çok etkileyebilir. Özellikle Türkiye kökenli ailelerin genç bayanlar¦, Türk ailesinin geleneksel kad¦n rolü beklentisi ve geldikleri ülkedeki modern hayat tarz¦n¦n aras¦nda bu durumun getirdigši anlasmazl¦klar sebebiyle üzerlerinde çözülmesi zor bir bask¦ hissetmektedirler. Örnek olarak buna, anne ve baban¦n veya ailenin erkek üyeleri taraf¦ndan, söz konusu bayan¦n sevgi iliskisinin kabul görmemesi verilebilir. Bunun yan¦nda s¦kl¦kla aile içi siddet, namus ve alman toplumu taraf¦ndan d¦slanma da gösterilebilir.
Ayr¦ca ruhsal hastal¦klar ile alâkal¦, toplumlar düzeyinde farkl¦ anlay¦s ve aç¦klama modelleri kullan¦lmaktad¦r. Buna etken ve aç¦klayac¦ olarak - dil ve sosyal engellerin yan¦s¦ra - göçmen kökenli insanlar¦n sagšl¦k sistemini, özellikle psikoterapi merkezlerinden hemen hemen hiç yararlanmad¦klar¦ vurgulanmaktad¦r.
Proje`nin yap¦lanmas¦ ve amac¦
Türkiye kökenli göçmenlerin Almanya`daki ve digšer Avrupa ülkelerindeki intihar ile ilgili arast¦rma verileri oldukça az bulunmaktad¦r. Bu sebeple proje`nin ilk bölümünde ilgili tan¦mlamalar ve veriler toplanmas¦ amaçlanm¦s¸t¦r. Bunun yan¦s¦ra arast¦rma görevlileri Berlin ve Hamburg`ta bulunan acil servisleri ziyaret ederek, buradaki kisiye özerk olmadan bayanlar¦n I²ntihar girisimi verilerini ve sebeplerini kayda geçirmislerdir. Tabii ki buradaki çal¦sma anonim (isimsiz) olarak gerçeklesmistir. Çal¦sma sonucunda, ilk olarak Türkiye kökenli bayanlar ile ilgili her iki sehirde istatistiki veriler toplanm¦st¦r. I²lgili bayan denekler ile, hangi önlemin yard¦mc¦ olabilecegšini kars¦last¦rmak için, Berlin`de „Önlem“ grubu, Hamburg‘ta ise bir Konrol grubu olusturulmustur.
Berlin`de bu risk grubuna dahil genç bayanlar ve k¦zlarla ile iyi iliskide bulunan multiplikatörler (yetiskin Türkiye göçmen kökenli bayanlar) hem de hekimler, bak¦m elemanlar¦, psikologlar ve sosyal pedegoji uzmalar¦ rehber olarak konu hakk¦nda egšitime tabii tutulacaklard¦r. Ayr¦ca bir Hotline, Berlin Kriz Merkezinde (Mitte Bölgesi) yard¦m arayanlar için hizmete sunacakt¦r. Acil olan durumlar için Charité`nin Psikiyatri Üniversite Klinigšini, St. Hedwig Hastahane`sinde özel görüsme imkan¦ olusturulacakt¦r.
Medya Kampanyas¦
Medya kampanyas¦ 22 Haziran itibariyle baslayacak ve 6 ay boyunca sürecek olan - proje`nin karara bagšl¦ bölümlerinden olan - bas¦n servisini de olusturmaktad¦r. Bu sayede Türkiye kökenli Berlin`li bayanlar intihar konusunda yard¦m almaya cesaretlendirilecek ve örnegšin telefon Hotline** `n¦ aramalar¦ sagšlanacakt¦r.
Digšer bir taraftan da kamu - özellikle Türkiye kökenli göçmen aileleri - problem konusunda duyarl¦ hale getirelecek ve yard¦m imkanlar¦ hakk¦nda bilgi edinmelri bu yolla sagšlanm¦s olacakt¦r.
En son olarak bilim adamlar¦, böyle bir önlemin Türkiye kökenli ailerin genç bayanlar¦nda görülen intihar girisiminin s¦kl¦gš¦n¦ ne kadar azaltt¦gš¦n¦ degšerlendireceklerdir. Proje yetkililerinin ümidi, bu sayede kazan¦lan tecrübelerin ve bilgilerin digšer gruplara ve bölgelere yans¦mas¦n¦ sagšlamak ve bunun devam¦ olarak bir k¦lavuzun da yay¦nlanmas¦d¦r.

* Presseeinladung zur Auftaktveranstaltung mit Persönlichkeiten aus Politik, Gesundheitswesen und Wissenschaft folgt.
** Die Hotline wird ab 22. Juni 2010 täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr geschaltet sein.

Ansprechpartnerin:
Dr. Meryam Schouler-Ocak Mail
Infos und Kontakt NUR für Medienvertreter/innen:
MWM-Vermittlung
Kirchweg 3 B, 14129 Berlin
Tel.: (030) 803 96-86; Fax: -87
> Mail
Die Medienkampagne wird organisiert von der Agentur wbpr
Ansprechpartnerin:
Susanne Schlegel
Homepage des Projektes (demnächst)

Initiator des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten Projektes
"Suizidraten und Suizidprävention bei türkischen Frauen in Berlin"
ist die Psychiatrie der Charité Berlin (Direktor: Prof. Andreas Heinz):
SpiMig-Team (Suizidpräventionsinitiative für Frauen mit türkischem Migrationshintergrund)
Es wird unterstützt vom UKE Hamburg, dem Krisendienst Berlin
sowie dem Berliner Bündnis gegen Depression.
Sponsor: Metropol Druck
Medienpartner: Paparazzi (türkischsprachiges Magazin) und Berlinber Abendblatt


Plakatmotiv (folgt)

                           

Dr. Meryam Schouler-Ocak                 Aziza A                                      Bahar Kizil


 
Bitte auch beachten: Projekt Seelische Gesundheit von Migranten
"SeGeMi"
 
 
© xxmed.de, 2001